Domů » Těhotenství » Formality a doklady » Mateřská a rodičovská dovolená

MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Alespoň šest týdnů před porodem nastoupíte na mateřskou dovolenou. Mateřská a rodičovská dovolená není totéž. Ukážeme vám hlavní rozdíly mezi oběma pojmy a také to, jak a kdy o příspěvky požádat.

Mateřská dovolená – Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Na peněžitou pomoc v mateřství nemá nárok každá žena, ale pouze ta, která se účastní nemocenského pojištění. Nástup na mateřskou dovolenou si můžete sama určit od začátku 8. až do začátku 6. týdne před plánovaným datem porodu. Porodíte-li před 6., respektive 8., týdnem před plánovaným datem porodu, označuje se za nástup na mateřskou dovolenou den porodu. Pokud si den nástupu na mateřskou dovolenou neurčíte, automaticky se předpokládá, že nastoupíte nejzazší možný termín, tj. 6. týden před očekávaným datem porodu.

Nárok na mateřskou dovolenou má i žena, které skončilo pojištění v ochranné lhůtě. Zde je ochranná lhůta stanovena na 180 dnů ode dne zániku pojištění. Pokud pojištění trvalo kratší dobu, je ochranná lhůta rovna počtu pojištěních dnů. Ochranná lhůta se nezapočítává z dohody o provedení práce nebo ze zaměstnání malého rozsahu.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství může mít také otec dítěte. Postačí uzavřít s matkou písemnou dohodu, že se o dítě bude strat on. Dohodu může uzavřít nejdříve na konci šestého týdne po porodu.

Pojištěnec se musí účastnit na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou. Do této doby se započítává úspěšně ukončené studium, na které navazuje pracovní poměr, a pobírání důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Mateřská dovolená činí

  • 28 týdnů při porodu jednoho dítěte (Nezohledňují se svobodné, ovdovělé či provdané ženy. U každé pojištěnky je stejně.)
  • 37 týdnů při porodu dvou a více dětí

Jak se vypočítá výše mateřské dovolené

Podstatný je denní vyměřovací základ, který se vypočítá ze započitatelného příjmu (podléhá odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). U zaměstnaných se jedná o úhrn hrubé mzdy za rozhodné období (12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem / počet započitatelných kalendářních dnů připadajících na rozhodné období).

Tímto se stanoví denní vyměřovací základ, který podléhá redukci.

  1. redukční hranice 942 Kč – započítává se 100 %
  2. redukční hranice 1 412 Kč – započítá se 60 %
  3. redukční hranice 2 824 Kč – započítá se 30 %

Nad částku 2 824 Kč se nepřihlíží. Platné pro rok 2017.

Redukční hranice vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením ve Sbírce zákonů.

Rodičovská dovolená – rodičovský příspěvek

Po 28 týdnech od nástupu na mateřskou dovolenou začnete pobírat rodičovský příspěvek. O něj musíte požádat s dostatečným předstihem. Nejlepší je s žádostí začít ve 4. měsíci věku dítěte.

Na Úřadu práce (kterákoli pobočka) si vyzvednete formuláře s žádostí o rodičovský příspěvek. S formuláři se dostavíte na pobočku České správy sociálního zabezpečení, kde je registrován zaměstnavatel. Nevíte, kde je zaměstnavatel registrován? Zeptejte se na účetním oddělení svého zaměstnavatele, které potvrdilo žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Na ČSSZ vyplníte příslušný formulář, necháte jej potvrdit a odevzdáte na pobočku Úřadu práce, pod níž spadáte.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na příspěvekjeden z rodičů, který po celý den pečuje o nejmladší dítě v rodině. Na každé dítě je stanovena úhrnná částka ve výši 220 000 Kč (2017), kterou rodič může čerpat až do 4. ukončeného roku věku dítěte. Od stanovení délky rodičovské dovolené se odvíjí výše měsíční výplaty. Délku si stanovíte sami, případně ji určuje zákon.

Výše rodičovského příspěvku závisí na výši denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku může být 70 % třiceti násobku denního vyměřovacího základu. Rodič za jeden měsíc může pobírat maximálně 11 500 Kč a s dítětem bude v tomto případě na rodičovské dovolené 19 měsíců (minimální výše příspěvku je stanovena na 50 Kč měsíčně).

Pokud žena nedosahuje na nejvyšší rodičovský příspěvek, může o něj zažádat otec. Na rodičovský příspěvek má nárok i ta matka, která se neúčastnila nemocenského pojištění, nepracovala a neměla nárok na mateřskou dovolenou. V tomto případě se rodičovský příspěvek vyplácí  v pevných dávkách ve výši 3 800 Kč.

Pramen: Peněžitá pomoc v mateřství, ČSSZ; Rodičovský příspěvek, Ministerstvo práce a sociálních věcí