Domů » Početí » Základní informace o umělém oplodnění

ZÁKLADNÍ INFORMACE O UMĚLÉM OPLODNĚNÍ

Asistovanou reprodukci, umělé oplodnění, využívají páry, které nemohou počít dítě přirozenou cestou. Pod pojmem umělé oplodnění si lidé nejčastěji představují IVF, in vitro fertilizace. Možností je ale mnohem více. Pojďme se na ně podívat.

Umělá inseminace

V tomto případě jsou spermie velmi životaschopné, ale na straně ženy došlo k anatomické poruše děložního čípku, případně cervikální hlen vykazuje špatnou funkci. Před výkonem musí lékaři ženu vyšetřit, aby zjistili, zda jsou vejcovody průchodné, a monitorují její menstruační cyklus. Inseminace je úspěšná pouze za předpokladu průchodných vejcovodů.

Výkon se uskuteční zavedením připraveného spermatu do pohlavních orgánů ženy prostřednictvím tenké cévky. Sperma musí být upraveno. Specialisté vyfiltrují ty nejaktivnější spermie a do jedné hodiny po získání spermatu je tekutina vpravena do těla ženy. Úspěšnost závisí na řadě faktorů a není možné ji předem určit.

Mimotělní oplodnění

Tento postup představuje komplexní a složitou léčebnou metodu, která se skládá z dlouhých příprav, vyšetření a zahrnuje řadu lékařských a laboratorních technik a postupů. Metody mimotělního oplodnění se složitě rozdělují dle příčin neplodnosti. Lékaři se zaměřují na to, zda jsou problémy na straně muže či ženy, jakého rozsahu a příčiny.

Název metody Zkratka Shrnutí/Možné použití
In vitro fertilizace IVF Ejakulát obsahuje řádově 10 milionů spermií.
Intracytoplazmatická injekce spermií ICSI Počet spermií v ejakulátu je méně než 1 milion.
Aspirace (odběr) spermie z varlete TESA Spermií je v ejakulátu několik desítek. Lékař odebere spermie jehlou přímo z varlete.
Testicular Sperm Ectraction TESE Provádí se biopsie (odběr z tkáně) varlete a používá se při metodě ICSI.
Microsurgical epididymal sperm aspiratio MESA Spermií je v ejakulátu několik desítek. Lékař odebere spermie z kanálků nadvarlete, kde dozrávají.
Přímý přenos zygot do vejcovodů ZIFT Díky IVF se dnes příliš nevyužívá, protože je nákladnější a výsledek nepřináší takovou jistotu jako IVF.
Přímý přenos gamet do vejcovodů GIFT Vyžaduje narkózu, účinek není jistý a příliš se nepoužívá.
Pramen: Lenka Sušilová, Neplodnost a asistovaná reprodukce, Brno, 2008

Preimplantační genetická diagnostika

Páry mohou podstoupit preimplantační genetickou diagnostiku, díky níž se vyšetří embryo a zjistí se abnormality v jeho genetické výbavě. Test probíhá v embryonálním stádiu blastocysty, ve stádiu shluku osmi buněk. Právě nyní mají buňky embrya stejnou genetickou výbavu, a jestliže se jedna buňka odebere, neohrozí to jeho životaschopnost. Ze získané buňky se izoluje DNA a následně se uskuteční testování, které odhalí nadbytečný počet chromozomů, jejich složení nebo poškození. Tato metoda umí určit pohlaví embrya před přenosem do dělohy. Napomáhá odhalovat závažná onemocnění, například Downův syndrom, Turnerův syndrom či cystickou fibrózu. Díky vyšetření, které ukazuje výsledky se spolehlivostí více než 95 %, se eliminují přirozené potraty v důsledku IVF.

Dárcovství

Jestliže partner ženy podstoupil sérii vyšetření, která prokázala, že nevytváří žádné spermie, případně spermie vytváří, ale jsou přenašečem vážného genetického onemocnění, mohou být při umělém oplodnění použity spermie od dárce. Dárci spermií jsou pečlivě kontrolováni a vybíráni dle výborného spermiogramu, určuje se jejich krevní skupina, Rh faktor, věk se musí pohybovat od 25 do 40 let, nesmí být HIV pozitivní. Ihned po odběru se sperma zmrazí. Doba zmražení není dále časově omezena.

Dárcovství vajíček je v porovnání s darováním spermií náročnější. Vyžaduje chirurgický výkon, vajíček je o poznání méně a proces představuje zdravotní riziko pro ženu, která se rozhodla dárcovství podstoupit. Dárkyně vajíčka splňuje přísná kritéria. Věk se musí pohybovat od 18 do 35 let, žena absolvuje sérii vyšetření na pohlavní choroby (HIV) a řadu genetických testů. Příjemkyně vajíček nesmí být starší 48 let. Vajíčka není možné zmrazit tak, jako tomu je u spermatu, a páry na darování vajíček musí čekat zapsaní na speciálním pořadníku.

Pokud žena podstupuje IVF a při výkonu se vyskytnou přebytečná embrya, může je anonymně darovat.

Jak se vybírá dárce spermií?

Postup výběru dárce podléhá přísným pravidlům. Celý proces je anonymní. Dárce neví, zda bylo jeho sperma použito a příjemce neví, kdo byl dárcem. Krevní skupina dárce musí být taková, aby nemohlo být otcovství zapsaného muže na matrice zpochybněno na základě krevních testů. Rh faktor koresponduje s Rh faktorem ženy. Má-li žena Rh faktor negativní, musí mít dárce Rh faktor také negativní. Při výběru se klade důraz na vizuální podobu rodičů. Jestliže žena podstoupila umělé oplodnění, porodila zdravého potomka, a přeje si podstoupit další, bývá zvykem použít sperma od stejného dárce.

Přečtěte si, jak se diagnostikuje neplodnost, kdy je vhodné se objednat na genetiku a jaké jsou příčiny neplodnosti. Vyzkoušejte vitamíny, čaje a bylinky a podpořte pravděpodobnost otěhotnění.

Metody mimotělního oplodnění

Mezi základní metody mimotělního oplodnění patří IVF (In vitro fertilizace). Asistovaná reprodukce má také svá rizika. Mezi ně patří spontánní potraty, mimoděložní těhotenství, mnohočetné těhotenství. I zde platí, že se z otěhotnění můžete radovat až po skončení prvního trimestru. Pojďme se podívat na základní informace o IVF v otázkách a odpovědích.

Jaké jsou fáze in vitro fertilizace?

IVF se skládá z následujících kroků (velmi zjednodušeno):

 • Lékaři stimulují růst folikul pomocí léků.
 • Po sérii vyšetření u ženy odeberou vajíčka z vaječníků.
 • Po důkladném vyšetření muže připraví spermie.
 • V krátké době přidají spermie k vajíčku.
 • Zkontrolují růst zygoty v embryo.
 • Následuje embryotransfer a podpora prostřednictvím hormonů.

Z čeho je IVF financována?

V některých případech se výkony a vyšetření hradí ze zdravotního pojištění, jsou-li pacienti pojištěni. Platí si buď zdravotní pojištění jako OSVČ nebo jsou zaměstnanci a zdravotní pojištění za ně odvádí zaměstnavatel z jejich mzdy.

Kdy jsou hrazeny výkony z veřejného zdravotního pojištění?

Podmínky pro uhrazení umělého oplodnění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, respektive, zákon ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V § 15 odst. 3 zákon výslovně uvádí, že:

„Ze zdravotního pojištění se zdravotní služby poskytnuté na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace), hradí

 1. a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku,
 2. b) ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku,

nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.“

Žena tedy může podstoupit IVF maximálně třikrát během života a musí splnit další uvedené podmínky, aby jí byl výkon z pojištění uhrazen.

Je nutná spoluúčast pojištěnce?

Ano. Spoluúčast pojištěnce je nutná. Pokud bude žena spadat do kategorie pojištěnek, jež mají nárok na hrazení IVF, bude muset financovat ty výkony, které pojišťovna nehradí. Patří mezi ně například laboratorní vyšetření, anestezie nebo hormonální příprava.

Před podstoupením vyšetření či samotného umělého oplodnění se informujte o proplacení úkonů u své zdravotní pojišťovny.

Zajímejte se o to:

 • Zda bude výkon IVF uhrazen z pojištění.
 • Jaké výkony uhrazeny nebudou.
 • Co je třeba vyplnit za formuláře.
 • Do kdy je třeba formuláře odevzdat.

Z veřejného zdravotního pojištění se například nehradí:

 • Zmražení nadbytečných embryí a skladování 1 rok
 • Zmražení spermií a skladování 1 rok
 • ICSI na 2 vajíčka
 • Prodloužená kultivace nad 48 hodin
 • Rozmrazení embryí a jejich transfer
 • Asistovaný hatching
 • MESA, TESE
 • Léky nejsou plně hrazeny a pojištěnec musí doplácet
 • A další výkony

Kolik stojí IVF pro samoplátce a pro pojištěnce?

Ceny se liší dle zdravotnických zařízení. Uveďme příklad.

Pojištěnec, kterému pojišťovna uhradí IVF v Centru asistované reprodukce v Brně, zaplatí za základní výkony IVF v roce 2017 částku ve výši 19 500 Kč (cena není konečná a mohou k ní být dopočítány další náklady).

Jestliže pojišťovna neuhradí IVF, bude základní cena 56 000 Kč. V případě prodloužené kultivace a asistovaného hatchingu se vyšplhá až na 70 000 Kč.

Pramen: Lenka Sušilová, Neplodnost a asistovaná reprodukce, Brno 2008; IVF Brno, ceník umělého oplodnění, 2017; Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů